§ 1. Postanowienia ogólne


1. Drukarnia internetowa działająca pod adresem www.druksystem.com.pl (zwana dalej Sklepem) stanowi własność Druksystem s.c., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Druksystem” z siedzibą ul. Świstacza 28/8 70-798 Szczecin, wpisanej do CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod adresem www.firma.gov.pl o oznaczeniach NIP 9552156532, REGON 320155195, adres elektroniczny: biuro@druksystem.com.pl

2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sklepu i Klienta, a także zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.

3. Dostęp do niniejszego Regulaminu możliwy jest na stronach internetowych www.druksystem.com.pl, w tym również sporządzić jego wydruk.

4. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową przynajmniej IE w wersji 9 lub nowszą (bądź kompatybilny odpowiednik), a także aktywne konto poczty elektronicznej.

5. Korzystając ze Sklepu Klient zobowiązany jest powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne. Klient zobowiązany jest zgłaszać tym samym problemy techniczne.

6. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach www.druksystem.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).


§ 2. Składanie i realizacja zamówień


1. Sklep przyjmuje zamówienia elektroniczne poprzez stronę internetową www.druksystem.com.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są według prawa polskiego. Zamówienia złożone po godzinie 14 są przekazywane do realizacji następnego dnia roboczego.

2. Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem oraz jego wcześniejsza akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości skorzystania z oferty za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

3. Zamówień może dokonać tylko i wyłącznie Klient posiadający założone konto w sklepie internetowym. Złożenie zamówienia następuje w momencie, gdy Klient kliknie na akceptacje zamówienia i wybierze sposób płatności.

4. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji, gdy zostaną spełnione następujące warunki. Zamówienie zawiera niezbędne dane do jego realizacji z pola formularza. Pliki przesłane przez Klienta spełniają wymogi techniczne druku. Zostanie zweryfikowany sposób płatności i otrzymana wpłata.

5. Czas realizacji zamówień zawartych w cenniku jest przypisany do poszczególnych produktów. Informacje na temat czasu realizacji można znaleźć na stronie sklepu www.druksystem.com.pl. Czas realizacji zamówień w przypadku zamówień trudnych może wydłużyć się o 14 dni względem podanych na stronie.

6. W przypadku zamówień indywidualnych, spoza oferty serwisu www.druksystem.com.pl, termin realizacji będzie ustalany indywidualnie.

7. Anulowanie opłaconego Zamówienia po rozpoczęciu jego realizacji z przyczyn technicznych Sklepu nie jest możliwe.

8. Zamówienia nieopłacone, niespełniające wymogów niniejszego regulaminu oraz pozbawione plików do druku, będą anulowane w ciągu 14 dni.

9 Wykonane w oparciu o Zamówienie produkty, które miały być dostarczone do Klienta za pobraniem, a które na skutek odmowy ich podjęcia przez Klienta, nie zostały dostarczone, obarczone zostaną kosztami. Sklep w każdej chwili może podjąć działania zmierzające do realizacji przysługujących jej roszczeń w stosunku do Klienta.


§ 3. Reklamacje


1. Reklamację może złożyć każdy Klient zalogowany na stronie Sklepu posiadający konto i zrealizowane zamówienie. Reklamacje można złożyć za pośrednictwem systemu logując się na swoje konto. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego zamówienia prosimy przesyłać na adres biuro@druksystem.com.pl

2. Zgłaszając reklamację klient musi zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w Sklepie oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

3. W przypadku zgłoszenia za pośrednictwem Sklepu niezbędne jest uzupełnienie odpowiednich informacji w formularzu. Reklamacje nie spełniające tych kryteriów nie będą rozpatrywane. Każda reklamacja zgłoszona przez Klienta i spełniająca warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

4. Reklamacje można złożyć do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacje danej usługi nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godziny 15:00. Po tej godzinie rozpatrywane będą tak jak złożone dnia następnego.

5. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w ciągu 7 dni licząc od momentu zgłoszenia.

6. Warunkiem składania reklamacji na przesyłki jest widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru.

7. Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 2 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Klient zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Sklepu do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

8. Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

9. Opóźnienie w doręczeniu przesyłki Klient musi zaznaczyć na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki. Przyczyna musi być podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej.

10. W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Klienta przesyłka jest zwracana do Sklepu na koszt Klienta.


§ 4. Materiały


1. Sklep nie odpowiada za treści zawarte w materiałach przesłanych przez Klienta.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dostarczonych przez Klienta materiałach, jak również za dostarczenie materiałów niezgodnych ze specyfikacją dostępną na stronie Sklepu, a tym samym za powstałe błędy w druku, będące ich następstwem. Tym samym zaakceptowanie przez Klienta materiałów obarczonych błędami nie podlega reklamacji i podlega realizacji w zaakceptowanej przez Klienta formie.

3. W przesłanym przez Klienta pliku do Sklepu dokonuje automatycznych napraw i zmian: Elementy RGB oraz Pantone zamieniane są na CMYK. Poziom nafarbienia powyżej 300% CMYK zostanie automatycznie zmniejszony do wartości 300%. Kontury włosowe zamieniane są na 0.25 punktu. Fonty oraz pozostałe elementy zamienia na krzywe.

4. PDF nie służy do akceptacji kolorystycznej, tylko merytorycznej. Sklep nie odpowiada za różnice wynikające między kolorystyką wyświetlanego PDF na monitorze Klienta, a wydrukowanym produktem.

5. Materiały przesłane do druku powinny być starannie przygotowane według specyfikacji zawartej na stronie.

6. Sklep dokonywać może korekt w projekcie bez konsultacji z Klientem.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne. Po realizacji projektu pliki przesłane na serwer Sklepu mogą być usuwane.


§ 5. Polityka prywatności


1. Sklep wymaga zapoznania się z zawartością Polityki prywatności stanowiącej osobny dokument przed złożeniem zamówienia (dokument w stopce strony).